Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z usług(i) świadczonej przez Korporacja.NET Sp. z o.o.

I. Definicje

My, Nasze, Korporacja.NET Sp. z o.o. – Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000465664, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010384508, REGON: 146733086;

Serwis lub Serwisy – serwis internetowy goga.pl należący do Korporacja.NET Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępny pod adresem https://goga.pl oraz https://www.goga.pl;

Użytkownik, Państwo – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Korporacja.NET SP. z o.o. umowę na odległość i posiadająca Konto Użytkownika w Serwisie. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa;

Umowa – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Korporacja.NET Sp.z o.o., a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu

Konto, Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu, dane dotyczące wpłat za zamówienia;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Kto jest Administratorem Państwa danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Korporacja.NET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000465664, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010384508, REGON: 146733086

III. Jak skontaktować się z Administratorem

Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem drogą elektroniczną na adres rodo(a)korporacja.net

IV. Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie RODO.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych dla tego wypełnienie formularza w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest przez bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

V. Jakie dane zbieramy i na jakiej podstawie przetwarzamy

Dobrowolność podania danych
Dane osobowe, o które możecie zostać Państwo poproszeni w formularzu rejestracji, zamówienia, zapisania się na newsletter, są niezbędne do działania Serwisu, realizacji umowy lub usługi. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Serwisie i zawarcie Umowy.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie
Podczas rejestracji w Serwisie zostaną Państwo poproszeni o podanie: adresu poczty elektronicznej (email) oraz hasła, czy chcą otrzymywać od Nas informacje pocztą elektroniczną, SMS-em lub przez telefon. W przypadku korzystania przez Państwa z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, otrzymujemy z tych serwisów Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Założenie Konta i składanie zamówień w Serwisie
Podczas rejestracji i składania zamówienia w Serwisie zostaną Państwo poproszeni o podanie kliku informacji: imię i nazwisko, adres pocztowy i/lub adres dostawy, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, hasło, czy chcą Państwo otrzymywać od Nas informacje pocztą elektroniczną, SMS-em lub przez telefon. W przypadku korzystania przez Państwa z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, otrzymujemy z tych serwisów Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi i funkcjonalności, które nie wymagają założenia konta w Serwisie
Podczas korzystania przez Państwa z usług i funkcjonalności naszego Serwisu nie wymagających założenia konta np. wyszukiwarka ofert i/lub produktów, porównywarka cen ofert i/lub produktów, polecane produkty i/lub oferty w serwisie, przetwarzamy Państwa dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Państwa ofert i/lub produktów zamieszczonych w serwisie, dane dotyczące sesji, dane dotyczące Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas
Przetwarzamy Państwa dane osobowe aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W niektórych przypadkach możemy również zostać zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Statystyki korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego
Przetwarzamy Państwa dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ile czasu spędzili Państwo na każdej z nich, adres IP, lokalizacje, ID urządzenia, dane dotyczące historii wyszukiwania, dane dotyczące przeglądarki, dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają do odwiedzenia Naszego Serwisu.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Badanie Państwa satysfakcji z świadczonych przez nas usług
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie oceny produktu i/lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możemy korzystać z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.

Pomoc w ocenie i poprawie oferowanych produktów i usług
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu monitorowania i/lub rejestrowania Państwa rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości obsługi przez pracowników działu. Jeżeli podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej zadadzą Państwo pytanie (dotyczące na przykład naszego produktu lub usługi), które można zbadać, lub na które można odpowiedzieć, odnosząc się do tej rozmowy, możemy się do niej odnieść. Może to oznaczać, że nagranie Państwa rozmowy będzie przechowywane aż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możemy korzystać z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie i jak najlepszej jakości dla Państwa i innych Użytkowników Serwisu.

VI. Komu możemy udostępnić Państwa dane

Udostępniamy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy Usług
W celu obsługi procesu realizacji umowy może udostępniać Państwa dane następującym dostawcą usług: firmy kurierskie i pocztowe, operatorzy systemów płatności, instytucje finansowe oferujące zakup produktu w systemie ratalnym, firmy będące właścicielami zasobów serwerowych, firmy księgowe i doradcze, kancelarie prawne, firmy obsługujące naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmy ubezpieczeniowe, firmy przetwarzające płatności kartą, firmy świadczące usługi na rzecz klienta i obsługi roszczeń, firmy wysyłające wiadomości SMS i pocztę elektroniczną.

Wymienione powyżej strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie mają prawa używania takich danych do innych celów.

Organy państwowe
Możemy udostępnić Państwa dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pozostali
Może udostępnić Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązany do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub dotyczących Państwa, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu, pracowników lub innych stron trzecich.

VII. Komu NIE przekazujemy Państwa danych osobowych

Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wymienione w pkt.VI

VIII. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres posiadania przez Państwa Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta i związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnych z Regulaminem. Po usunięciu Konta dane Państwa zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem danych: imię i nazwisko, adres e-mail, historia czynności wykonywanych w Serwisie oraz informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres nie dłużej niż 3 lata od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z świadczonych przez nas usług).

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas Państwa dane osobowe możemy przetwarzać tak długo, aż zgoda nie zostanie przez Państwa odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

Państwa dane osobowe, które znajdują się na dokumentach księgowych, dowodach księgowych umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez będzie my przechowywać przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone,
spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Podstawa prawna – art. 5 ust. 1 pkt e) RODO

IX. Jak dopasowujemy nasze produkty i/lub usługi do Państwa preferencji

Staramy się aby nasz Serwis jak najlepiej spełniał Państwa oczekiwania, a oferty, produkty i/lub usługi były jak najbardziej dopasowane do Państwa preferencji. Aby spełnić te założenia stosujemy profilowanie i targetowanie. Stosowane przez nas profilowanie jako narzędzie dla tzw. automatycznego podejmowania decyzji nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą oraz w podobny istotny sposób nie wpływają na te osoby.

Marketing naszych produktów i usług oraz naszych Partnerów
Produkty, reklamy i treści marketingowe wyświetlane w naszym Serwisie mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to:
– emisja na produkty, artykuły o określonej tematyce (jeżeli są oznaczone odpowiednimi tagami);
– geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
– informacje techniczne dotyczące urządzenia końcowego Użytkownika: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie.
Aby skutecznie dotrzeć do Państwa z naszymi informacjami marketingowymi poza Serwisem, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych polegają na wyświetlaniu naszych informacji marketingowych na innych stronach internetowych niż nasz Serwis.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów.

Polecane oferty, produkty i/lub usługi
Aby umożliwić Państwu skorzystanie z jak najlepiej dopasowanych do Państwa Preferencji produktów, ofert i/lub usług, przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy utworzeniu Konta, historii zamówień oraz dane dotyczące Państwa aktywności w naszym Serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów.

X. Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzanie Państwa danych osobowych

Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo poprosić abyśmy potwierdzili jakie dane osobowe dotyczące Państwa przechowujemy i udostępnili Państwu kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo poprosić abyśmy sprostowali wszelkie nieprawidłowe Państwa dane osobowe.

Prawo do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia dobrowolnie udzielonej każdej zgody, jakiej udzielili Państwo w momencie rejestracji w Serwisie i w każdym momencie korzystania z Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo poprosić abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych
Mają Państwo prawo poprosić abyśmy tymczasowo wstrzymali wykorzystywanie dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystywania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Mają Państwo prawo poprosić abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania.
W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, administrator zaprzestanie przetwarzanie Państwa danych osobowych i usunie dane, chyba że zajdą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
b) sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo poprosić abyśmy udostępnili Państwu przekazane nam przez Państwa dane osobowe lub przesłali takie informacje bezpośrednio innemu Administratorowi jeżeli jest to techniczne możliwe.

W jakim czasie realizujemy Państwa żądania
Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem spełnienia Państwa prawa, zrealizujemy to żądanie albo odmawiamy jego realizacji w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania. Jeżeli ze względu na skomplikowany charakter Państwa żądania lub dużą liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 30 dni, poinformujemy Państwa o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, wniosków
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu w jaki Administrator postępuje z Państwa danymi osobowymi.

XI. Pliki Cookies

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików Cookies znajdują się w Polityce Cookies

XII. Zmiany w Polityce Prywatności

W zależności od potrzeb możemy wprowadzania zmiany lub uzupełniać Politykę Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, będziemy Państwa informować na stronach Serwisu.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych Państwa uprawnień przysługujących zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.