Reklama
KursAnimatora.pl

Regulamin

Korporacja.NET Sp. z o.o. poprzez Serwis internetowy goga.pl udostępnia Sprzedawcy możliwość bezpłatnego jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń
Serwis goga.pl jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

DEFINICJE

Serwis  – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem https://goga.pl

Administrator, Administrator Danych – Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664;

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem internetu.

Cennik – ustalone przez Administratora opłaty za usługi świadczone w Serwisie. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (z VAT)

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Konto – prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Sprzedawcy/Użytkownika, wybrana przez Sprzedawcę/Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Sprzedawcy na stronie Serwisu umożliwiające przedstawienie swojej oferty produktów i usług.

Subskrypcja – uiszczanie przez Sprzedawcę wynagrodzenie za pakiet usług świadczonych przez Administratora.

Ogłoszenie promowane – przejawiające się w czterech formach “Top Oferta”, “Wyróżnienie Oferty” oraz “Podbicie Oferty”, faworyzowanie Ogłoszenia umieszczonego w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

Katalog Sprzedawców – wydzielona część Serwisu umożliwiająca dodanie danych Sprzedawcy.

Reklama Banerowa – reklama w formie baneru z linkiem, wyświetlanego losowo na stronie głównej serwisu i jego podstronach.

Rejestracja – procedura zakładania konta.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Administratorem.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Administratorem umowę na odległość i która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa;

Sprzedawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Administratorem umowę na odległość i która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto i/lub aktywowała Ogłoszenie. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Indywidualny Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Zasoby Serwisu – materiały udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

§1 REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Sprzedawcą/Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.

3. Każdy Sprzedawca/Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Każdy Sprzedawca/Użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

6. Każdy Sprzedawca/Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którym Sprzedawca/Użytkownik dokonujący rejestracji zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła i jego potwierdzenia oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin Serwisu.

7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy;

b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie;

c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Sprzedawcą/Użytkownikiem Serwisu;

d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich;

e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;

f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z zasadami, które określa Polityka Prywatności, o której mowa w §11 niniejszego Regulaminu;

g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie;

h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów;

i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne;

j) zapoznałem się z prawem do odstąpienia od umowy.

8. Do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą/Użytkownikiem, a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:

a) w przypadku Sprzedawców/Użytkowników zarejestrowanych – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu;

 

§2 DZIAŁANIE SERWISU

1. Do zamieszczania Ogłoszeń mają prawo tylko zarejestrowani i zweryfikowani Sprzedawcy.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Zarejestrowanego Sprzedawcę polega na wypełnieniu formularza Ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.

3. Zamieszczanie Ogłoszenia drobnego nie związanego z działalnością gospodarczą dla pierwszych 10 ogłoszeń jest bezpłatne natomiast zamieszczenie ogłoszenia związanego z działalnością gospodarczą lub ogłoszenia reklamowego jest płatne. Czas emisji bezpłatnego ogłoszenia w Serwisie wynosi 14 dni.

4. Sprzedawca może skorzystać z płatnej promocji ogłoszenia:

a) Top Oferta – Oferta produktu lub usługi prezentowana jest rotacyjnie na stronie głównej serwisu oraz jako pierwsza na liście Ogłoszeń w kategorii. Dodatkowo Ogłoszenie jest wyróżnione ramką z tłem oraz oraz napisem “Top Oferta”;

b) Wyróżnienie ogłoszenia – Oferta Produktu lub usługi prezentowana jest na liście Ogłoszeń według daty dodania, dodatkowo wyróżniona jest specjalnym znakiem oraz napisem “Wyróżniony”;

c) Podbicie ogłoszenia – umożliwienie podbijanie ogłoszenia na liście w danej kategorii.

5. Promocja ogłoszenia w Serwisie jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.

6. Administrator udostępnia możliwość zamieszczenia Sprzedawca oraz Użytkownikowi komentarza przy wybranym ogłoszeniu.

7. Zamieszczane przez Sprzedawców/Użytkowników komentarze oraz opinie są moderowane przez Administratora. Autor komentarza lub opinii zrzeka się wobec Administratora Serwisu wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza i/lub opinii za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza i/lub opinii imieniem i nazwiskiem autora, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza lub/i opinii.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza lub/i opinii. Administrator może usunąć każdy komentarza lub/i opinię (w szczególności naruszające zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.)

9. Administrator ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy i/lub opinii, a także usunąć już istniejące komentarze oraz opinie z Serwisu.

10. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie przez Sprzedawcę są moderowane i akceptowane przez Administratora do 7 dni roboczych od zamieszczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia ogłoszenia zamieszczonego przez Sprzedawcę z powodu niedozwolonych działań Sprzedawcy, o których mowa w §6 niniejszego Regulaminu.

 

§3 PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ OGŁOSZENIA

1. Dodawanie pierwszych 10 ogłoszeń do Serwisu jest bezpłatne.

2. Użytkownik dokonuje płatności za promocję ogłoszenia z góry.

3. Płatność za promocję ogłoszenia jest dobrowolna.

4. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w opisie wybranej promocji ogłoszenia.

5. Opłata za promocje ogłoszenia odbywa się za pomocą płatności wymienionych w §14 niniejszego Regulaminu.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

§4 PŁATNOŚĆ ZA SUBSKRYPCJĘ

1. Pakiety Subskrypcji opisane są na stronie głównej serwisu.

2. Sprzedawca dokonuje płatności za Subskrypcję z góry.

3. Płatność za Subskrypcję jest dobrowolna.

4. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w opisie wybranej Subskrypcji.

5. Opłata za Subskrypcję odbywa się za pomocą płatności wymienionych w §14 niniejszego Regulaminu.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

§5 ZAMIESZCZENIE ORAZ PŁATNOŚĆ ZA REKLAMĘ TEKSTOWĄ W SERWISIE

1. Dodanie Reklamy Tekstowej do serwisu jest płatne.

2. Reklama Tekstowa wyświetlana jest na specjalnej stronie serwisu.

3. Sprzedawca może wybrać czas na jaki zostanie dodana Reklama Tekstowa.

4. Płatność za dodanie Reklamy Tekstowej dokonywana jest bezpośrednio na konto bankowe Administratora.

5. Jeżeli Reklama Tekstowa nie zostanie przedłużona zostanie automatycznie wyłączone jej wyświetlanie.

6. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności Ofert Produktów i Usług, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

2. Sprzedawca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3. Sprzedawca zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Sprzedawców pojawiające się przy ogłoszeniach oraz Katalogu Sprzedawców mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

4. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, opinii itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

6. Zabrania się zamieszczania reklamy innych serwisów www jako ogłoszenia. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy, pośrednie lub bezpośrednie przekierowanie do treści zamieszczonej w reklamowanym serwisie www. Zabrania się dodawania zdjęć z umieszczonym na nich adresem internetowym serwisów www. Ogłoszenia zawierające reklamę innych serwisów www w jakiejkolwiek formie (treść, zdjęcia) będą usuwane przez Administratora.

7. Zabrania się umieszczania w Tytule ogłoszenia numerów telefonów lub/i adresów internetowych oraz/lub podawania ich nazwy. Zabrania się pisania Tytułu ogłoszenia wielkimi literami. Informacje takie będą usuwane przez Administratora z Tytułu ogłoszenia.

8. Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie przez Sprzedawcę: ofert produktów, usług dotyczących obrotu przedmiotami i/lub usługami (przedmioty i usługi zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć określonych w załączniku nr2 niniejszego regulaminu.

9. Sprzedawca oraz Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w ogłoszeniach innych Sprzedawców zamieszczanych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

11. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

12. Tylko zarejestrowany Sprzedawca może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.

13. Sprzedawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Sprzedawcę od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

14. Konto Sprzedawcy, Ogłoszenie oraz wpis w Katalogu Sprzedawców może zostać usunięte z Serwisu, gdy Sprzedawca podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

15. Usunięcie konta Sprzedawcy, Ogłoszenia oraz wpisu w Katalogu Sprzedawców z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Sprzedawcą.

16. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta założonego w Serwisie.

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest uprawniony do odtwarzania materiałów, w szczególności ofert produktów lub usług, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Sprzedawców pojawiające się przy ofertach produktów oraz Katalogu Sprzedawców mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – do nawiązania kontaktu z danym Sprzedawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

4. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu.

6. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w ogłoszeniach zamieszczanych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

9. Tylko zarejestrowany Użytkownik może dodawać komentarze, opinie w Serwis.

10. Konto użytkownika może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

11. Usunięcie konta Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta założonego w Serwisie.

 

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia. Aby zachować termin odstąpienia o umowy zawartej na odległość wystarczy wypełnić czytelnie przykładowy Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość (Załącznik nr1 Regulaminu) i wysłać go na adres e-mail: ogloszenia@goga.pl lub wysłać listem poleconym na adres: Korporacja.NET Sp. z o.o. 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31. Skorzystanie z wzoru Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe.

2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Administrator dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Użytkownika mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi mającemu status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy w przypadku gdy Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń, treści, zdjęć o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego oraz do usuwania zdjęć zawierających adres internetowy.

2. Administrator oświadcza, że materiały, Oferty Produktów oraz Usług i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Sprzedawców i Użytkowników serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniami.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, dostępność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawców, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i/lub loginu Sprzedawcy i Użytkownika.

6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Sprzedawców i Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach i Sprzedawcach udostępnianych innym Użytkownikom i Sprzedawcom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia, wpisu w Katalogu Sprzedawców lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia, wpisu w Katalogu Sprzedawców lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Sprzedawców i/lub Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie, wpis w Katalogu Sklepów negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.

8. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem, realizację obowiązków Sprzedawców wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Oferty Produktu/ów, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, składane przez Sprzedawcę oświadczenia drugiej stronie transakcji.

9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Sprzedawcy i/lub Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu niezbędnego do jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 

§10 REKLAMA W SERWISIE

1. Serwis udostępnia miejsca na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

3. Administrator nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

4. Administrator ma prawo do odmówienia zamieszczenia w Serwisie reklamy bez podania przyczyny.

5. Aktualny cennik zamieszczania reklam w Serwisie znajduje się na stronie “Reklama”.

 

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych osobowych użytkowników dokonujących rejestracji lub składających zamówienia w serwisie, jest Administrator.

2. Podawanie przez Użytkowników danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Serwisie i zawarcie Umowy Sprzedaży. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.

3. Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników/Sprzedawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Serwisu, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził dobrowolną zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Sprzedawcy/Użytkownika lub umowy pomiędzy Administratorem a Sprzedawcą/Użytkownikiem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji).

4. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Sprzedawcy/Użytkownika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Sprzedawcę/Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Sprzedawcy/Użytkownika Administrator usunie konto e-mailowe lub/i numer telefonu Sprzedawcy/Użytkownika z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora określa Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

 

§12 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (łącze internetowe powinno być o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s);
b) niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 40.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej;
d) minimalna rozdzielczość ekranu (monitor, tablet, laptop itp.) 1024 x 768 pikseli;
e) przeglądarce internetowej musi być włączona możliwości zapisu plików Cookies;
f) przeglądarka musi posiadać możliwość obsługi JavaScript.

2. Działania Sprzedawcy/Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Sprzedawcy/Użytkownika.

3. Sprzedawca/Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Sprzedawcy/Użytkownika (po zalogowaniu).

 

§13 REKLAMACJE

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Sprzedawcę/Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

2. Reklamacja składana przez Sprzedawcy/Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:

a) oznaczenie Sprzedawcy/Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację (Imię i Nazwisko, Adres),
b) przedmiot reklamacji (tytuł oraz ID zamieszczonego ogłoszenia, wpisu w Katalogu Firm),
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: bok@sklepodrom.pl lub listem poleconym na adres Administratora, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Oferty Produktu/ów lub promocji firmy w Katalogu Sklepów. Reklamacje nie zawierające danych zgodnie z pkt.2 nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia zgłoszenia reklamacji.

5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§14 FORMY PŁATNOŚCI

1. W Serwisie dostępne są następujące formy płatności

a) płatność bezpośrednio na konto bankowe Administratora

b) bezpieczne płatności online, których rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Sprzedawcy/Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej,
b) Konsument może zwrócić się o pomoc do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
c) Szczegółowe informacje dotyczące procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
d) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Sprzedawcy/Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien złożyć wypowiedzenie, które można złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail ogloszenia(a)goga.pl. Zmiana Regulaminu Serwisu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

7. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu

Data aktualizacji regulaminu: 01.05.2023r.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Korporacja.NET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu www.goga.pl

Data zawarcia umowy to …………………………………………

ID ogłoszenia ……………………………………………………

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Sprzedawcę ofert produktów dotyczących obrotu następującymi produktami i usługami (produkty zakazane, usługi zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami i usługami:

> Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
> Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
> Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
> Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
> Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
> Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
> Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
> Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
> Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
> Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
> Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
> Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
> Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
> Oferty zawierające linki afiliacyjne
> Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
> Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
> Reklama serwisów oraz stron internetowy oraz zdjęć zawierających adres internetowy;
> Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
> Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
– Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
– Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
– Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
> Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
> Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
> Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
– tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
– naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
> Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
– konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
– konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
– konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
> Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
> Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
> Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
> Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
> Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
> Usługi związane bezpośrednio lub pośrednio z optymalizacją podatkową oraz sprzedażą kosztów i faktur VAT
> Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
> Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
> Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
> Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
> Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
> Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
> Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
> Bilety na mecze piłki nożnej.
> Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
> Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.
> Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
> Ofert pracy:
– z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach (np. Avon)
– będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
– poza terytorium Polski
> konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy).

Reklama
KursAnimatora.pl